۱۳۹۱/۰۵/۱۱

ترس از بیداری

 وقتی حقیقت را نشانه می روی
از لای زر ورق بیرونش می آوری
آن چه هستم را عریان می کنی
خیال می کنم همه اش یک کابوس است و دارم خواب بد می بینم!
نیشگونی از خود می گیرم که بیدار شوم و ازین خواب آشفته رها؛
حال آن که بیدارم و به خواب می روم ...
ارسال یک نظر