۱۳۹۴/۱۱/۲۴

برچسب زدن

عاشق این هستیم که موضوعات پیچیده برایمان ساده باشد.
آدمیزاد با همه پیچیدگی هایش را با چند تست روانشناسی برچسب می زنیم و فکر می کنیم دیگر شناختیمش و تمام شد.
ارسال یک نظر