۱۳۹۴/۱۱/۲۴

خودزنی

وقتی برای خودت ارزش قائل نیستی، وقتی خودت را دوست نداری، وقتی دیگران می شوند دلیل بودنت و همه معنای تو به بودن و نبودن ایشان بر می گردد، طبیعی است که وقتی نباشند همه چیز بی معنا شود.
مسئله بی رحمی زندگی و دنیا نیست، مسئله بی رحمی خود ماست که خود را از دوست داشتن خود محروم می کنیم. 
ارسال یک نظر