۱۳۹۴/۰۶/۰۴

امروز

مدت هاست فیلم ندیدم، 
مدت هاست خیلی کم موزیک گوش می کنم،
و مدت هاست پیاده روی نکرده ام،
این ها یک زمانی از نظر من زندگی بود،
امروز چه می کنم خودم هم نمی دانم.
ارسال یک نظر