۱۳۹۴/۰۶/۰۴

پشت کوه

از عشق و اعتماد حرف می زند. منتهی می خواهد تو به او اعتماد کنی، به او عشق بورزی، ولی نه! چون از پشت کوه نیامده است!
حتما تو از پشت کوه آمده ای و خودت خبر نداری ....
ارسال یک نظر