۱۳۹۴/۰۶/۰۵

بی کاری

این مشکل بی کاری غیر از این که بخش مهمی از جامعه را با مشکل معیشتی گرفتار کرده، برخی دیگر را در معرض افکار و خیال پردازی های بی کاران قرار داده است.
مسئولین رسیدگی کنند لطفاً ...
ارسال یک نظر