۱۳۹۴/۰۶/۰۵

همه چیز ....

دوست داشتم بزنم زیر همه چیز، بی رحم شوم، هم این اطلاق صفت بی رحمی را شایسته شوم هم این که با پاره کردن غلاده ها کمی نفس بکشم ....
ارسال یک نظر