۱۳۹۴/۰۶/۰۶

دنیای فانی

همه مسخره اش می کنند، می گویند هیچ هدفی ندارد، تارک دنیا شده، پیاده روی می کند، عکس می گیرد، فیلم می بیند، کاری که دوست دارد می کند.ما هر روز کاری که دوست نداریم می کنیم. ماسک میزنیم، خودمان را به لجن می کشیم که چه؟ خودمان هم نمی دانیم. 
به نظرم آن کس که باید مسخره شود ماییم نه او ...
ارسال یک نظر