۱۳۹۴/۰۶/۰۳

غلاده

فکر می کنی که مال خودت هستی، ولی هزار صاحب داری، غلاده ها از هر طرف کشیده می شود و هر روز بیشتر احساس خفگی می کنی ...
ارسال یک نظر