۱۳۹۴/۰۶/۰۳

کوتوله

دنیا بر دوشم سنگینی می کند، هر باری که بر میدارم سنگین ترش جایگزین می شود.
احساس می کنم زیر این بار، قدم هر روز کوتاه تر می شود.
کم کم تمام می شوم!
ارسال یک نظر