۱۳۹۴/۰۱/۰۲

زندگی مشترک

از کسی شنیدم قبل از ازدواج باید فرضت را بر این بگذاری که طرف مقابلت بعد از ازدواج هر آن چه صفت منفی در حال حاضر دارد ده برابر بدتر می شود و هر آن چه صفت مثبت دارد ده برابر کمتر می شود. بعد از خود بپرسی آیا زندگی با چنین فردی که بدی هایش ده برابر می شود و خوبی هایش ده برابر آب می رود برایت رضایت بخش خواهد بود یا خیر.
با خودم فکر می کنم با این فرمول هیچ آدمی پیدا نمی شود که بتوان گفت گزینه مناسبی برای ازدواج است. شاید برای همین است که هر فرد متأهلی را می بینی دارد نق می زند و از زندگی مشترک گله می کند ....
ارسال یک نظر