۱۳۹۴/۰۱/۰۲

روابط عمومی

وقتی یک نفر روابط عمومی اش از حدی ضعیف تر باشد دیگر نمی گویند «روابط عمومی اش خیلی ضعیف است»؛ می گویند «طرف شعور اجتماعی اش خیلی پایین است».
ارسال یک نظر