۱۳۹۳/۰۶/۰۷

باسه خودم ...

کلا پاش بیوفته خوب سخنرانی می کنم، بلدم بهترین راه حل ها رو به دیگران بدم، یکیشون گرفت منو بوسید از ذوق حرف هایی که از من شنید... ولی برای خودم نه! بلد نیستم سخنرانی کنم ....
ارسال یک نظر