۱۳۹۳/۰۴/۱۴

انتخاب

تصمیم سختی است، انتخاب بین یک عمر بدبختی و یک عمر بد بختی!
آنچه سختش می کند، توهم یک انتخاب است ....

ارسال یک نظر