۱۳۹۳/۰۱/۰۴

خشمگینم ....

خشم همه وجودم را فرا گرفته، می خواهم فریاد بزنم، لعنت بر این عقل و منطق که صدایم را خفه می کنند ...
ارسال یک نظر