۱۳۹۳/۰۱/۰۷

طبقه حساث

انتظار دیدن فیلمی شبیه مارمولک، لیلی با من است و یا سنپترزبورگ، باعث شد دیدن این فیلم توی ذوقم بزند. در حالی که بی حوصله بودم و دوست داشتم کمی خنده مرا از نگرانی های این روزها دور کند، این فیلم کمکی به من نکرد.
ازین جهت شاید نظر دادن در موردش با این شرایط منطقی به نظر نیاید. هر چیز منفی مثل داستان ضعیفی که به نظرم آمد را فعلاً به حساب این می گذارم که منتظر یک فیلم کمدی بودم ولی نصیبم نشد....
ارسال یک نظر