۱۳۹۳/۰۱/۰۶

زرنگی ۲

تو را می گذارند اولویت آخر،
بدهی ای اگر به تو دارند، اگر همه چیزشان جور باشد، تازه شاید بپردازند!
محبت کردنت را نشانه ضعف و حماقتت می دانند.
احمق نباش لطفاً!
ارسال یک نظر