۱۳۹۲/۰۸/۲۰

بگذار به درک بروم!

من نمی خواهم در کنار تو باشم
من به بهشتی که تو در آن باشی نمی آیم
بگذار در جهنم تو، آرام باشم
مرا از صدای طبل و سنجت معاف کن
مرا از بهشتت معاف کن
نگذار روزی برسد که تو را هم به تلافی این روزها همراه جهنم خود کنم!
می خواهم بخوابم! 
مانند تو بی کار و بی عار نیستم
اهل شماره دادن و گرفتن از دخترها نیستم
از جلب توجه بیزارم
از مرخصی دادن به عقل و منطق خیری ندیده ام
قیمه هم دیگر دوست ندارم
کل بهشت مال تو
من جهنم را می خواهم
با همه وجودم!
ارسال یک نظر