۱۳۹۲/۰۸/۰۲

فریادرس

فریادرسی می خواهم که صدایم را خفه کند، 
دیواری می خواهم که بلندایش هر نوری را بپوشاند،
سقفی می خواهم بی ستاره و تاریک،
و نمناکی ای که کارش پوساندن باشد ...
ارسال یک نظر