۱۳۹۲/۰۵/۱۸

ثبات

از ترن هوایی بیزارم، چیزی که کم ندارم هیجان است! به دنبال سکون می گردم ....
ارسال یک نظر