۱۳۹۲/۰۵/۱۹

تمام می شوم ....

قدم متوسط است، ولی چند سالی است احساس می کنم کوتاهم، 
احساس می کنم فشاری که روی شانه ها و سرم می آید روز به روز کوتاه ترم می کند ...
ارسال یک نظر