۱۳۹۲/۰۵/۱۷

هیس

فیلمی به شدت اثرگذار رو لازم!
کاش می شد در خصوص تابوها بیشتر فیلم ساخت، چنین فیلم هایی در خصوص مسائل اجتماعی واقعا اثرگذار است. و جامعه ما که دچار بیماری های اجتماعی فراوانی است برای درمان نیازمند اثرات هنری ای اینچنین است تا کم کم در مسیر بهبود حرکت کند.
تنها نکته ای که در مورد فیلم به ذهنم میرسد این است که بازی طناز طباطبایی در مواردی بیش از اغراق شده بود.... یاد فیلم من مادر هستم افتادم که کم و بیش موضوع تجاوز را مانند این فیلم مطرح می کرد. به نظرم بازی باران کوثری در آن نقش باور پذیر تر بود.
ارسال یک نظر