۱۳۹۲/۰۲/۲۰

قورت دادن

یا بی تفاوتم یا خشمگین
نه دردم می آید
نه غمگین می شوم
نه شادی با من نسبتی دارد
هر از گاهی تنها خشم به سراغم می آید
و من تنها چیزی که بلدم قورت دادن است!
ارسال یک نظر