۱۳۹۱/۰۵/۰۲

ترس

زندگی آن طرف خط قرمز ترس ایستاده و من جرات ندارم در آغوشش گیرم، از ترس این که زندگیم نابود شود!
ارسال یک نظر