۱۳۹۱/۰۳/۰۷

آن ها از کره ماه نیامده اند


از رسیدن به هر قیمتی کم کم و آرام آرام تغییر فاز می دهی به سمت کیفیت رسیدن، نفس رسیدن و هر رسیدنی هدفت نمی شود، به دنبال کیفیت می گردی، ترجیح می دهی اگر قرار است رسیدنت جز درد و رنج چیزی نداشته باشد، نرسی! رسیدنی می خواهی با کیفیت ...
باور می کنی که دیگرانی که رویاهایشان به یکباره رنگ می بازد و بهشتی که تصور می کردند، تبدیل به جهنمی می شود با شعله های سوزاننده؛ از کره ی ماه نیامده اند، آن ها هم مثل تو بودند روزی!
فقط هدفشان "رسیدن" بود و به قیمت "جهنم" رسیدن را انتخاب کردند، وقتی رویا چشمانشان را کور کرده بود!
ارسال یک نظر