۱۳۹۱/۰۳/۰۶

هتل کالیفرنیا

بعضی نوازش می کردند که یادشان بیاید
بعضی می بوسیدند که فراموش کنند
در هر نوازش و بوسه ای چهار نفر سهیم بودند؛ دوتا بی آن که بدانند، دوتا بی آن که حس کنند!
نبودند، ولی بودند
بودند ولی نبودند!
ارسال یک نظر