۱۳۹۱/۰۳/۰۵

زود گذز

منطقی رفتار کردن همیشه سخته
ولی دردش از درد عواقب تصمیمات احساسی قابل تحمل تره
ارسال یک نظر