۱۳۹۰/۰۸/۲۴

من ِ فریبنده

هر بدی ای که فکر می کنی من دارم، واقعاً دارم.
حتی بدی هایی که در هنگام خشم و نا امیدی ات از روی احساس در ذهنت به من نسبت می دهی، و بعد از آن خود را به خاطر چنین فکری سرزنش می کنی،
آری! آن بدی ها را هم من دارم!
بگذار لا اقل با خودم صادق باشم، چون به دروغ گفتن به خودم عادت کرده ام؛ به فرار، به پوچی ...
من سرابی بیش نیستم ...
ارسال یک نظر