۱۳۹۰/۰۸/۲۵

دستانم خالی است

چه مانده از من برای خودم؟
حس می کنم، سال هاست تمام شده ام ...
ارسال یک نظر