۱۳۹۰/۰۶/۲۱

چی فکر می کردیم ، چی شد !

قرار بود «فشار از پایین» باشد و «چانه زنی در بالا»

حالا شده «فشار از بالا» و «چانه زنی در پایین»

ملت دارند «این پایین» همدیگر را پاره می کنند

ارسال یک نظر