۱۳۹۰/۰۶/۲۰

خدایا ! من موچم !

بهترین مرخصی آنست که چند صباحی از «زندگی» گرفته شود !

بگویی : «خسته ام ، می خواهم یک مدت نباشم ، هیچ جا نباشم ، بر می گردم !»

ارسال یک نظر