۱۳۹۰/۰۶/۰۸

گیج ِ گیجم !

عمر گرانمایه حتی در این هم صرف نشد تا چه خورم صیف و چه پوشم شتا ، خودمم نمی دونم چطوری گذشته ، بیهوده ، بیهوده ، بیهوده !
ارسال یک نظر