۱۳۹۰/۰۳/۰۴

چوب دو سر طلا

وقتی خیابونا شلوغ باشه ، اعصابت از گیر کردن تو ترافیک و تلف شدن وقتت خرد میشه ، وقتی هم که خلوته ، از آرتیست بازی و رانندگی جنون آمیز با لایی کشیدن ها و ترمزهای ناگهانی راننده
ارسال یک نظر