۱۳۹۰/۰۳/۰۳

چوب معلم گله . . .

وزیر بهداشت : دانشجویان پزشکی که سیگار می کشند از ادامه تحصیل محروم خواهند شد.
پلیس راهنمایی و رانندگی جریمه تخلفات رانندگی را تا سقف دویست هزار تومان افزایش داد.
پلیس امنیت اجتماعی برای برخورد با بد حجابی فعالیت خود را شدت بخشید.
حکم دادگاه در خصوص فرد اسید پاش به صورت یک دختر جوان برای جلوگیری از تکرار چنین فجایعی صادر شد و فرد اسید پاش به قصاص محکوم گردید.

ظاهراً راهی به جز برخورد فیزیکی و خشونت آمیز برای رسیدن به اهداف اجتماعی ، سیاسی و حتی فرهنگی بلد نیستیم.
ارسال یک نظر