۱۳۸۹/۱۲/۱۴

هو القادر

و از معجزات خدا این باشد که به هر بدبختی این توان را داده تا بدبخت هایی دیگر پس بیاندازد.
ارسال یک نظر