۱۳۸۹/۱۲/۱۰

خصوصیات دوست داشتن

اگر مرا دوست داری چرا بدون من هم می خندی ،

بدون من هم نفس می کشی ،

بدون من هم زنده ای ؟

ارسال یک نظر