۱۳۸۹/۱۲/۰۷

نوش دارو

دوست داری چه از من بشنوی ؟ که بگویم از دردت لذت می برم ؟ این دروغ هم داروی تو نیست ،

از خود بیرون شو ، از بالا هر دویمان را ببین ، شاید هنوز دیر نباشد !

ارسال یک نظر