۱۳۸۹/۱۱/۱۹

هنوز ...

حتی شنیدن نامت ضربان قلبم را تند تر می کند ،
سنگینم می کند و قدم هایم را به روی زمین می کشاند ...

ارسال یک نظر