۱۳۸۹/۱۱/۱۴

آب نبات

بعضی دردها و غم ها واقعی اند ، راه حلی هم ندارند ، وقتی بهشون دچار می شی و دپ می زنی ، نه دنبال توجیه بگرد براشون و نه دنبال دوستی که دلداریت بدهد ،
تنها راه نجات ، آب نباتی است که ذهنت را به سوی دیگری منحرف کند ، آن وقت مانند کودکی که با دیدن یک اسباب بازی یا خوراکی ، درد برای چند لحظه از یادش می رود ، آرام می شوی.

توصیه : بگردید و «آب نبات» های زندگی خود را پیدا کنید ، با یکی دو آب نبات این همه یأس و غم و ... را نمی شود مهار کرد!
ارسال یک نظر