۱۳۸۹/۱۱/۱۲

تو میری بالای برج؟

- باز تو کارت یه جا گیر کرد اومدی سراغ من؟
- آره ! تو کارت گیر می کنه میری از بالای برج می پری پایین؟ یا میری پیش رفیقت؟ اگه از تو سراغ نگیرم تو سختیا ، سراغ کی برم؟
ارسال یک نظر