۱۳۸۹/۱۱/۱۱

کدو

من و تویی معنی درد و می دونیم ، که یه چیزایی جست و گریخته می دونیم ، یعنی کم می دونیم ،
حکایت ما مثل اون زن و کنیزک تو داستان مولویه ، ما کدو رو ندیدیم ...
اگه تو سن و سال 20 تا 40 سالگی احساس پیری می کنیم ، باسه همینه ؛ کدو رو ندیدیم ، ... شدیم !
ارسال یک نظر