۱۳۸۹/۱۲/۰۱

چه جوری (3)

همون یه ذره اوقات خوش هم ، به خاطر این که تو مخمون کردن که «شادی گناه هست» ، به احساس گناه ختم می شه.
گناه ، اگر گناهی باشد ، پذیرفتن هر حرفی است که شنیده ایم ولی حتی یک بار در درستی اش تردید نکرده ایم ...


ارسال یک نظر