۱۳۸۹/۱۰/۱۴

اون قدیما

شما یادتون نمی آد ! اون قدیما ، مهمترین جاذبه ی عشق هیجان بود و شور زندگی که رنگ ها را خوشرنگ تر می کرد و چشم ها را کور ؛
نه مثل امروز که عشق شده فقط یه آغوشی برای چشم بستن حتی برای تنها چند لحظه ، تنها برای اکتشاف قطره ای آرامش .

ارسال یک نظر