۱۳۸۹/۰۹/۲۴

عاشورا

باز اقلاً آن ها سلاح داشتند که از خود دفاع کنند
جرمشان سکوت نبود ، فریاد بود
به زن ها و مریض هایشان کاری نداشتند
با اسب از رویشان رد نشدند
و البته آن موقع نه شیشه نوشابه ای درکار بود و توالت فرنگی ای
قبرشان هم که بعد از هزار و چهارصد سال هنوز جایش مشخص است
اگر تشنه هم بودند چون آب در کار نبود ، نه این که آب باشد و چنان بلایی سرشان آورده باشند که به میل خود از خوردنش پرهیز کنند

ارسال یک نظر