۱۳۸۹/۰۹/۱۳

رمز گشایی

می گفت "خدا" تو باید می شنیدی "من"
می گفت "اسلام" تو باز هم باید می شنیدی "من"

حال این یکی می گوید "دشمن" تو باید بشنوی "مردم"
می گوید "فتنه" تو باید بشنوی "آزادی خواهی"
می گوید "بصیرت" تو باید بشنوی "درک آن چه من می خواهم"
ارسال یک نظر