۱۳۸۹/۰۹/۱۲

آسیاب به نوبت !

آن هایی که فکر می کنید قرار نیست نوبت شما بشود،
بدانید و آگاه باشید تاریخ هر بار تکرار می شود و امثال شما از آن درس نمی گیرند،
همان طور که روزی شما دیگران را "تصفیه" کردید و یا دیگران را به تصفیه ی افرادی دیگر واداشتید و از ترفند خود لذت بردید، روزی خواهد رسید، که تاریخ تکرار شود و این بار نوبت شما باشد.
آن روز نزدیک است.

پ.ن: در تکرار وقایع تاریخی و درس نگرفتن ستمگران شکی نیست. ولی در این بین تنها ستمگران نیستند که درس نمی گیرند، شاید مقضر اصلی مردمی باشند که به پا گرفتن ستمی تازه می نگرند و تکرار تاریخ به خاطر اشتباهات به ظاهر کوچکشان را باور ندارند . آیا این بار . . . ؟
ارسال یک نظر