۱۳۸۹/۰۸/۰۵

آویزانی !

اگر بیفتی ته چاه ، خیالت راحت است که کارِت تمام است.
ولی وقتی آن وسط از ریسمانی آویزان باشی ، نه بتوانی بالا بروی و نه کسی صدایت را بشنود ؛
همیشه یک امید لعنتی برای نجات داری ،
که این امید نابودت می کند !
ارسال یک نظر