۱۳۸۹/۰۷/۳۰

آخرین برگ

روی تخت دراز کشیده ام

پنجره ی اتاق

قاب رنج است و خزان

تو آخرین برگی

آخرین برگ داستان "ا.هنری"

اگر بیفتی من می میرم !
ارسال یک نظر