۱۳۸۹/۰۷/۱۰

این روزها ، شب اند !

این روزها ، روزها هم دست کمی از شب ندارند
دیروز غم فردا داشتم ، امروز دیگر فردا از یادم رفته است ، همین امروز به اندازه ی کافی تنم را می لرزاند
ارسال یک نظر