۱۳۸۹/۰۵/۳۱

بقا

جنگ بین سنت و مدرنیته ، جنگی بر سر بقا ، بقای کسانی که اندیشه ی نو کار و کاسبی آن ها را کساد می کند و یا وجودشان را بی معنی
آری من و تو وسط خاکریز های این نبرد گیر افتاده ایم !
بیرون آمدن از این مهلکه تنها از خودمان ساخته است . . .

ارسال یک نظر